Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

7235 015f 500

February 24 2017

2129 782c
8691 fd1f
Reposted fromkuczy kuczy viawujcioBat wujcioBat

April 17 2015

Człowiek pragnie być kochany. Z braku miłości - chociaż podziwiany, z braku podziwu pragnie wzbudzać strach, a jeśli nie osianie nawet tego, to pragnie wzbudzać chociaż wstręt i pogardę, chcę poruszać ludzkie uczucia. Dusza wzdryga się przed próżnią, chcę kontaktu za wszelką cenę
Reposted byBartus1 Bartus1

March 23 2015

And yet I find
And yet I find
Repeating in my head
If I can't be my own
I'd feel better dead
— Alice in Chains "Nutshell"
Reposted byRVNDT RVNDT

February 22 2015

8000 dbaa 500
Reposted by4mil0RVNDTRVNDT

February 19 2015

9121 67da 500
Reposted bynewtallicatty newtallicatty
9065 5218 500
Reposted byamarusczasnazupepluszakfallenangel69

February 06 2015

9357 ea36 500
Reposted fromumorusana umorusana viawujcioBat wujcioBat

January 31 2015

2871 97a4

January 18 2015

90/2015

Między nami nic nie było – Adam Asnyk

Między nami nic nie było: 
Żadnych zwierzeń, wyznań żadnych, 
Nic nas z sobą nie łączyło, 
Prócz wiosennych marzeń zdradnych;

Prócz tych woni, barw i blasków, 
Unoszących się w przestrzeni, 
Prócz szumiących śpiewem lasków 
I tej świeżej łąk zieleni;

Prócz tych kaskad i potoków, 
Zraszających każdy parów, 
Prócz girlandy tęcz, obłoków, 
Prócz natury słodkich czarów;

Prócz tych wspólnych, jasnych zdrojów, 
Z których serce zachwyt piło, 
Prócz pierwiosnków i powojów, 
Między nami nic nie było!

#lirycznie #2015w365 #czasnapoezje
https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viaimmortale immortale

January 12 2015

6690 4bd8 500
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viadezynwoltura dezynwoltura
8534 4cc5
Reposted fromstylte stylte viadezynwoltura dezynwoltura
1797 569f

January 07 2015

3703 a228
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaidzsobie idzsobie
2141 b3ab
Reposted fromrol rol viaidzsobie idzsobie

January 02 2015

7099 f704 500
Reposted byelentarie elentarie
6234 266d
Reposted byRVNDT RVNDT
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl